Regulamin Szczecin Firefighter Combat Challenge

Zasady uczestnictwa.

W zawodach udział mogą wziąć czynni strażacy z zawodowych i ochotniczych straży pożarnych oraz zakładowych służb ratowniczych z terenu Polski oraz z zagranicy, którzy:

Konkurencja indywidualna

Umundurowanie

Porządek biegów

Organizator zawodów zastrzega sobie prawo do korygowania kolejności startów zawodników. Przydział torów (1,2) jest losowy i nie podlega zmianie ze względu na preferencje bądź prośby zawodników. Zawodnikom zostaną przydzielone numery startowe, według których będą podchodzić do biegu zgodnie z ogłoszonym rozkładem. Następny w kolejności zawodnik jest zobowiązany do stawienia się w pełnym stroju w wyznaczonej strefie przedstartowej na 20 minut przed startem. Zawodnicy, którzy w wyznaczonym czasie nie stawią się w strefie przedstartowej, zostaną zdyskwalifikowani.

Przebieg konkurencji.

Kary

Dyskwalifikacja

Klasyfikacja

Klasyfikacja będzie prowadzona wg następujących zasad:

Sztafeta

Obowiązują wszystkie zasady stosowane w konkurencji indywidualnej z wyjątkiem opisanych poniżej. Każda drużyna sztafetowa bierze udział w starcie eliminacyjnym na czas. Spośród wszystkich drużyn, które się zgłoszą, do następnego etapu kwalifikuje się 16 drużyn. Drabinkę pucharową tworzy się według czasów zajmowanych przez poszczególne drużyny w w biegach eliminacyjnych. W następnych etapach drużyny biegną parami a o awansie do następnej rudny decyduje wygrany bieg. Tory ustalone są w według drabinki startowej. Na końcu jest rozgrywany bieg o 3 i 1 miejsce.

Ubiór zawodników do sztafety

Wymagania dotyczące sprzętu i umundurowania są takie same jak w konkurencji indywidualnej z tą różnicą, że nie jest używana maska powietrzna.

Pałeczka – prądownica

Pałeczka musi być w posiadaniu członka zespołu realizującego w danym momencie zadanie. Pałeczka musi być przekazywana z ręki do ręki. Uczestnicy mogą zdecydować się na położenie jej na podłodze ale po wykonaniu zadania ten sam zawodnik musi podnieść pałeczkę sam przed przejściem do kolejnego zadania. Utrata kontroli nad pałeczką (np. zapominając o jej podniesieniu) powoduje zatrzymanie postępu konkurencji do czasu aż ten sam zawodnik po nią wróci. Pałeczka może być umieszczona w kieszeni lub w innym miejscu. Zawodnik drużyny składającej się z mniejszej ilości zawodników niż 5 może wykonać więcej niż 1 zadanie pod rząd lub może wykonać zadania nie następujące bezpośrednio po sobie.

Przekazywanie pałeczki

Przekazywanie pałeczki może odbywać się  w nie więcej niż 5 miejscach toru:

Kary i dyskwalifikacje

Kary i dyskwalifikacje analogiczne jak w biegach indywidualnych oraz:

Klasyfikacja

Klasyfikacja będzie prowadzona w następujących kategoriach:

Tandem M, K  i MIX

Klasyfikacja

Zasady końcowe